Propozycje tematów prac dyplomowych realizowanych w  Katedrze Zarządzania

 

Promotor: prof. dr hab. Stefan Lachiewicz

 • Struktury organizacyjne przedsiębiorstw
 • Rozwój przedsiębiorstwa (cykl życia organizacji)
 • Organizacja pracy kierowniczej
 • Zarządzanie w spółkach kapitałowych, holdingach i koncernach
 • Naczelny i średni szczebel zarządzania w przedsiębiorstwie
 • Decentralizacja zarządzania i partycypacja pracowników
 • Alianse strategiczne, fuzje i konsolidacje przedsiębiorstw, struktury sieciowe
 • Restrukturyzacja przedsiębiorstw i sektorów gospodarczych
 • Zarządzanie w instytucjach non-profit, w organizacjach edukacyjnych i w służbie zdrowia
 • Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej
 • Przywództwo i zasoby kadrowe w małej firmie
 • Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości
 • Społeczne i organizacyjne aspekty zarządzania jakością
 • Organizacja firm logistycznych, telekomunikacyjnych i innych z sektora zaawansowanych technologii
 • Zarządzanie przedsiębiorstwami rodzinnymi
 • Organizacja instytucji sektora bankowego i ubezpieczeniowego
 • Zarządzanie przedsiębiorstwami międzynarodowymi
 • System wspomagania małych i średnich przedsiębiorstw
 • Nadzór właścicielski w organizacjach gospodarczych
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem w sytuacjach kryzysowych


Promotor: prof. dr hab. inż. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska

 • Strategie rozwoju przedsiębiorstw
 • Zarządzanie strategiczne, analiza strategiczna przedsiębiorstwa
 • Strategie koopetycji
 • Struktury organizacyjne przedsiębiorstw (zmiany, projektowanie, nowe formy)
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem high-tech
 • Zarządzanie wiedzą
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem w sytuacjach kryzysowych
 • Zarządzanie zmianami w przedsiębiorstwie
 • Kompetencje i role menedżerów w przedsiębiorstwie
 • Organizacja pracy kierowniczej
 • Style kierowania
 • Konkurencyjność i innowacyjność przedsiębiorstwa
 • Restrukturyzacja sektorów i podmiotów gospodarczych
 • Problemy zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami
 • Strategia personalna w przedsiębiorstwie i jej elementy: rekrutacja i selekcja, motywowanie, zarządzanie  Promotor: dr hab. Filip Chybalski

 • Prognozowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem
 • Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa
 • Prognozowanie finansowe
 • Metody ilościowe w zarządzaniu
 • Skuteczność, efektywność i sprawność w zarządzaniu
 • Zarządzanie organizacjami sektora emerytalnego
 • Społeczna odpowiedzialność organizacji sektora emerytalnego
 • Systemy emerytalne
 • Otwarta metoda koordynacji (OMC) w Unii Europejskiej


Promotor: dr inż. Marek Matejun

 • Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej
 • Systemy wspomagania małych i średnich przedsiębiorstw (instytucje i programy pomocowe dla MSP)
 • Uwarunkowania rozwoju i wspierania przedsiębiorczości
 • Kreowanie nowych podmiotów gospodarczych
 • Wykorzystanie biznes-planu w działalności gospodarczej
 • Źródła finansowania działalności gospodarczej
 • Struktury organizacyjne przedsiębiorstw
 • Rozwój przedsiębiorstw i cykl życia organizacji
 • Role i postawy kierowników w organizacjach
 • Wpływ otoczenia na funkcjonowanie firmy
 • Wykorzystanie nowoczesnych koncepcji zarządzania (m.in. outsourcing, benchmarking, lean management, reengineering)
 • Nowe filozofie zarządzania (m.in. organizacja wirtualna, zarządzanie oparte na wiedzy)
 • Zarządzanie w spółkach kapitałowych
 • Zarządzanie zmianami
 • Podatki dochodowe i VAT w funkcjonowaniu małych i średnich przedsiębiorstw
 • Rachunkowość i systemy podatkowe w sektorze MSP
 • Motywowanie w procesie zarządzania przedsiębiorstwem
 • Systemy wynagrodzeń w przedsiębiorstwach


Promotor: dr Anna Adamik

 • Współpraca i związki przedsiębiorstw w procesach rozwoju przedsiębiorstw: istota, formy, ocena wykorzystania
 • Zarządzanie środowiskowe (relacjami przedsiębiorstwa z otoczeniem), społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw
 • Strategie rozwoju i kształtowania konkurencyjności przedsiębiorstw: istota, rodzaje, budowa, analiza
 • Przedsiębiorczość - uwarunkowania, płaszczyzny, kreacja, analizaZarządzanie strategiczne i operacyjne przedsiębiorstwem
 • Budowa przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw: determinanty, proces, wspomaganie, utrwalanie i analiza
 • Konkurencyjność przedsiębiorstw, konkurencyjność lokalizacji, konkurowanie w regionie
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach globalizacji gospodarki: wyzwania i problemy dla współczesnych menedżerów
 • Nowoczesne metody organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami: istota, formy, ocena wykorzystania
 • Materialne i niematerialne zasoby organizacyjne w procesach podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw
 • Identyfikacja i ocena czynników konkurencyjności przedsiębiorstwa
 • Zarządzanie wiedzą, organizacje uczące się, kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
 • Efektywne zespoły: budowa, zarządzanie, ocena, podnoszenie skuteczności działania
 • Wykorzystanie zarządzania czasem w procesach funkcjonowania nowoczesnego przedsiębiorstwa
 • Wykorzystanie logistyki w procesach podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstwa
 • Kształtowanie i funkcjonowanie nowoczesnych organizacji: przedsiębiorstwa partnerskie, wirtualne, sieciowe, organizacje oparte na wiedzy, zarządzane procesowo itp.
 • Funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw: specyfika działania, szanse i bariery rozwoju, podnoszenie konkurencyjności


Promotor: dr inż. Katarzyna Szymańska

 • Kultura organizacyjna w różnych typach współczesnych organizacji.
 • Różnorodność kulturowa we współczesnych organizacjach.
 • Metody i techniki organizacji i zarządzania we współczesnych przedsiębiorstwach
 • Proces zarządzania w organizacjach administracji publicznej
 • Wpływ otoczenia na proces zarządzania przedsiębiorstwem
 • Motywowanie jako proces zarządzania zasobami ludzkimi: istota, rodzaje, modele, teorie
 • Zarządzanie jakością w organizacjach: istota, narzędzia, techniki
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacjach
 • Proces zarządzania zmianą organizacyjną
 • Biznes plan jako narzędzie planistyczne w organizacji
 • Relacje organizacyjne
 • Czynniki i metody rozwoju MSP – specyfika działania, bariery.
 • Przedsiębiorczość i innowacyjność w MSP- istota, postawy, uwarunkowania
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu w dużym i małym i średnim przedsiębiorstwie
 • Nowoczesne koncepcje zarządzania (m.in. outsourcing, benchmarking, lean management, re engineering) w różnych typach organizacji.


Promotor: dr Anna Walecka

 • Negocjacje w biznesie
 • Budowanie zespołów, rola pracy zespołowej
 • Komunikacja w organizacji
 • Rola kobiet w zarządzaniu
 • Kryzys w organizacji


Promotor: dr inż. Edyta Marcinkiewicz

 • Analiza wyników sprzedaży wybranego przedsiębiorstwa.
 • Prognozowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
 • Analizy rynkowe z zastosowaniem metod statystycznych.
 • Analiza ilościowa w badaniach ankietowych dotyczących problemów zarządzania.
 • Rynek giełdowy jako miejsce pozyskiwania kapitału.
 • Akcje jako instrument finansowania przedsiębiorstwa.
 • Polityka dywidendy przedsiębiorstw.
 • Problemy nadzoru korporacyjnego w spółkach giełdowych.
 • Metody oceny efektywności funduszy inwestycyjnych i emerytalnych.
 • Kontrakty terminowe jako instrument zarządzania ryzykiem walutowym, stóp procentowych, cen surowców itp.


Promotor: dr Anna Szmit

 • Wspieranie MSP w programach UE w perspektywie finansowej 2007-2013
 • Narzędzia do analizy BigData
 • Badania statystyczne wewnątrz i w otoczeniu przedsiębiorstw
 • Analiza ilościowa i prognozowanie gospodarczego otoczenia przedsiębiorstwa
 • Wykorzystanie repozytoriów OpenData w dydaktyce i praktyce zarządzania
 • Prognozowanie i jego rola w procesie planowania w przedsiębiorstwie
 • Porównanie narzędzi wspierających prowadzenia badań ankietowych
 • Modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych
 • Analiza współzależności zachodzących w wybranych dziedzinach gospodarki w ujęciu regionalnym
 • Analiza dynamiki produkcji lub konsumpcji wybranych towarów w Polsce oraz krajach Unii EuropejskiejPromotor dr Agnieszka Mazur-Dudzińska

 • Metody ilościowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem;
 • Metody badań operacyjnych w działalności przedsiębiorstw;
 • Analizy statystyczne w przedsiębiorstwie;
 • Metody statystyczne a analizach rynku;
 • Metody klasyfikacji w analizach rynku wybranego produktu;
 • Rynek nieruchomości;
 • Badanie i analiza lokalnego rynku mieszkaniowego.


Promotor: dr inż. Iwona Staniec

 • Prognozowanie kursów akcji i walut, sygnałów kupna i sprzedaży, cen jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.
 • Identyfikacja czynników ryzyka operacyjnego w przedsiębiorstwach
 • Badanie statystyczne np. sieci dystrybucji, charakterystyki klientów i ich oczekiwań, dobieranie próby do badań marketingowych itp.
 • Statystyczne metody kontroli
 • Prognozowanie i symulacja w zarządzaniu zaopatrzeniem
 • Nowoczesne metody statystyczne wykorzystywane w analizach rynku.
 • Zarządzanie ryzykiem jako czynnik konkurowania przedsiębiorstw.
 • Analiza oczekiwań pracodawców i absolwentów.
 • Absolwent studiów inżynierskich i menedżerskich na łódzkim rynku pracy.


Promotor:  dr Jan Żółtowski

 • Zastosowanie metod statystycznych do analizy dynamiki produkcji w przedsiębiorstwie
 • Zastosowanie metod statystycznych do analizy struktury produkcji
 • Analizy statystyczne jako narzędzie wspomagające zarządzanie w firmie(przedsiębiorstwie)
 • Racjonalizacja organizacji transportu w przedsiębiorstwie (firmie)
 • Możliwości zastosowań metod badań operacyjnych do usprawnienia działalności firmy

 

Promotor: dr Adam Depta

 • Metody statystyczne i ekonometryczne wykorzystywane w analizach gospodarczych.
 • Dobory prób i skale pomiarowe wykorzystywane w badaniach marketingowych.
 • Pomiar i kontrola ryzyka za pomocą narzędzi statystycznych na rynkach kapitałowych.
 • Nowoczesne metody prognozowania cen i stóp zwrotu instrumentów finansowych.
 • Jakość życia. Metodyka pomiaru jakości życia (aspekt: ekonomiczny, społeczny i psychiczny). 
webmaster: Edyta Marcinkiewicz
© 2009-2021 kz.woiz.pl. All right reserved. Powered by doit.system / XHTML Valid
Doit system
Regreen Studio